Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Regulaminy

Dostępne regulaminy na stronie (kliknij na wybrany regulamin to zobaczysz jego treść):


 

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIĄTKACH

§ 1.

 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami pobiera się zwrotna kaucję, w wysokości równej,
    co najmniej aktualnej wartości książki. Wysokość kaucji ustala kierownik biblioteki.
    Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki nie odebrana kaucja jest wpłacana
    na dochody biblioteki
 1. Przy zapisie czytelnik zobowiązany jest:
 • okazać dowód osobisty;
 • zapoznać się z regulaminem;
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 • za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 1. Z biblioteki  mogą korzystać czytelnicy, którzy nie zalegają ze zwrotem książek i przestrzegają regulaminu.
 1. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.

 

§ 2.

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Przed wypożyczeniem winien zwrócić uwagę na ich stan i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres jednego miesiąca.
 1. Biblioteka na prośbę czytelnika może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania innych czytelników.
 1. Biblioteka może w niektórych przypadkach skrócić czas wypożyczenia lub zarządzać zwrotu książki przed terminem.

 

§ 3.

 1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książki w terminie. Za przetrzymywanie książek pobiera się od czytelników opłaty w kwocie ustalonej przez kierownika biblioteki. Pobierana od czytelnika kara nie powinna przekraczać wartości wypożyczonej książki. Czytelnik zobowiązany jest także do zwrotu kosztów wysyłanych do niego upomnień.
 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia ksiązki czytelnik zobowiązany jest:
 • Odkupić taką samą książkę albo zapłacić odszkodowanie.
 • Wysokość odszkodowania ustala kierownik biblioteki biorąc pod uwagę aktualną cenę rynkową ksiązki i stopień jej uszkodzenia.
 1. W razie zagubienia lub uszkodzenia przez czytelnika jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność ustaloną w/g zasad zawartych w § 3 pkt 2.
 2. Jeżeli czytelnik odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należności, Biblioteka dochodzi swych praw na drodze postępowania administracyjnego.

 

§ 4.

 1. Bibliotekarz udziela czytelnikowi informacji o książkach znajdujących się w bibliotece, rodzajach katalogów i sposobie korzystania z nich.
 1. W razie braku poszukiwanych książek, na prośbę czytelnika, Biblioteka sprowadza je w miarę możliwości z innych bibliotek. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.

 

§ 5.

 1. Wszystkie życzenia i zażalenia można wpisywać do „Zeszytu skarg i wniosków”, który znajduje się u kierownika biblioteki.
 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
 1. Od czytelników, którzy otrzymali kilkakrotnie upomnienie lub nie przestrzegali zasad regulaminu zawartych § 3 pkt 1 i 2 pobiera się zwrotną kaucję w wysokości równej, co najmniej aktualnej wartości książki.
 1. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Świątki.

 


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU

 1. Korzystanie z komputerów (Program „KISS – Sieć PIAP” Umowa nr 179/2007 oraz Ikonk@ Decyzja nr 129/WM/DSI/04) służy celom edukacyjnym, jest bezpłatne i przysługuje na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 1. Z komputerów i Internetu można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.
 1. Każdorazowe udostępnienie komputera i Internetu odnotowane jest przez bibliotekarza w rejestrze i potwierdzone podpisem użytkownika.
 1. Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów komputerowych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 1. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet gdy nie są one uwzględnione w regulaminie.
 1. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego bibliotekarza i wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia, wszelkie komunikaty o obecności wirusów natychmiast przekazywać bibliotekarzowi.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową na powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
 1. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów oraz posiłków.
 1. Bibliotekarz ma oprawo odmówić obsługi osób:
 • zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub pracowników,
 • używających słów powszechnie używanych za obraźliwe,
 • nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.
 1. Niedozwolone jest:
 • wszelkie działanie powodujące dewastacje lub uszkodzenie komputera,
 • wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
 • samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych, łamanie zabezpieczeń systemu.
 1.  Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem (np. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc). Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (np. gry, komunikatory, randki).
 1.  Po zakończeniu pracy użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim go zastał.
 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika Biblioteki.

 


 

REGULAMIN SALI WIDOWISKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY BIBLIOTECE,
REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

1.1   Sala jest miejscem spotkań, integrującym środowisko.

1.2   Administratorem Sali jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach.

1.3   Godziny otwarcia Sali określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz potrzeb mieszkańców.

1.4  Sala jest wynajmowana mieszkańcom na uroczystości rodzinne oraz firmom na organizację pokazów, szkoleń itp., zasady wynajmu określa Zarządzenie  Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach z dnia 3 listopada 2003 roku.

1.5   Środki uzyskane z wynajmu Sali mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.

2.1   Gospodarzem Sali jest instruktor ds. kultury zatrudniony w Bibliotece.

2.2   Do obowiązków instruktora należy:

 • prowadzenie zajęć artystycznych: plastycznych, teatralnych,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą korzystającą z Sali w czasie gier i zabaw,
 • współpraca z artystami z regionu,   
 • współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi,
 • dbanie o czystość obiektu,
 • dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w Sali,
 • współorganizowanie imprez środowiskowych.

2.3   Instruktor ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt i urządzenia, stanowiące wyposażenie Sali.

3.1   Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.2   Uczestnicy biorą udział w zajęciach zgodnie z ustalonym planem zajęć.

3.3   Uczestnictwo w zajęciach, warsztatach, imprezach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę oraz Filię:

 • oznacza zgodę Uczestnika na rozpowszechnianie materiałów i przetwarzanie danych z realizacji w/w zadań przez organizatora w celach statutowych i promocyjnych.
 • oznacza zgodę Uczestnika na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach, filach, nagraniach.

3.4   Uczestnik nie ma prawa rozpowszechniać bez zgody organizatora we własnym zakresie zdjęć, filmów, nagrań i materiałów związanych z realizacją zajęć, warsztatów, imprez oraz innych wydarzeń.

3.5   Uczestnik w wyznaczonych przez organizatora zajęciach, może brać udział tylko po wcześniej dostarczonej pisemnej zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego.

3.6   Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU  UCZESTNIKA Załącznik nr 1.

3.7   Traci moc Zarządzenie nr 2/2003 Kierownika Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Świątkach z dnia 26.12.2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Korzystania z Sali Widowiskowej.

3.8   Regulamin Sali obowiązuje od 2.01.2009 roku.

 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ

Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec instruktora prowadzącego, zajęcia oraz innych uczestników.

Zabrania się przychodzenia do Sali pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Na terenie Sali nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających.

Mienie należące do Sali (gry, sprzęt sportowy, materiały plastyczne, instrumenty) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren Sali.

Instruktor może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do Sali w przypadku, gdy:

– uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec instruktora,

  bibliotekarzy lub innego uczestnika zajęć,

– uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora i (lub)

  innych uczestników zajęć,

– zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu

  bądź środków odurzających,

– uczestnik na terenie Sali będzie spożywał alkohol, palił papierosy lub zażywał

  środki odurzające,

– uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia Sali.