Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę w Świątkach

Informacja dotycząca wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie art. 8. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 wersja aktualna od 25.05.2018) oraz art. 37 rozporządzenia 2016/679 (Dz.U.2018.1000 wersja aktualna od 25.05.2018), Administrator Danych Osobowych – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkach Zarządzeniem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia określa zadania Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Światkach.

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

tel.: +48 89 616 98 83, 616 98 90, 616 92 31, 616 92 32;

fax: +48 89 616 98 22,

e-mail: marek.krygier@swiatki.pl

oraz osobiście, pod adresem: Urząd Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87, w prawym skrzydle budynku Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 9.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Zarządzenie nr 1 – Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych